MiFID – směrnice o trzích finančních instrumentů

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, tedy obchodů s cennými papíry kolektivního investování, investičními cennými papíry, nástroji peněžního trhu a deriváty. MiFID a směrnice Komise 2006/73/ES je zakotvena do českého práva prostřednictvím národních právních předpisů České republiky, a to především novelou zákona. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Jedním ze základních cílů této směrnice je sladit ochranu investorů v celé Evropě a také přizpůsobit ochranu klientů úrovni jejich znalostí a zkušeností v oblasti investic.

Zásady poskytování investičních služeb

MiFID stanoví tři hlavní zásady při poskytování investičních služeb, jimiž se obchodníci s cennými papíry musí řídit:

Kategorie zákazníků

MiFID zavádí tzv. kategorizaci zákazníků na profesionální a drobné. V této souvislosti klade MiFID na obchodníka s cennými papíry vyšší požadavky při zjišťování informací od zákazníků – detailně popisuje, jakým způsobem klienta informovat, jak nakládat s pokyny zákazníka, jak je zpracovat, atd. Před tím, než vám poskytneme jakoukoliv investiční službu, jsme podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) povinni vás zařadit do jedné z následujících kategorií: Cílem členění do kategorií je chránit klienty s menšími investičními znalostmi a zkušenostmi. Nejvyšší stupeň klientské ochrany se vztahuje na drobné zákazníky – znamená to, že klient z této kategorie získá nejširší rozsah relevantních informací o investičních produktech a službách a zároveň bude upozorněn na možná rizika spojená s realizací investiční služby. Nejvíce klientů bude zařazeno do kategorie drobných zákazníků, která zahrnuje většinu fyzických osob. Mezi způsobilé protistrany a profesionální zákazníky se zařadí především banky, vlády, penzijní fondy, velké společnosti a výjimečně i fyzické osoby. Předpokládá se, že tito zákazníci jsou schopni dělat vlastní investiční rozhodnutí a odhadnout potencionální rizika, a nepotřebují tedy tak vysoký stupeň klientské ochrany jako drobní zákazníci. Klienti mohou za podmínek stanovených právními předpisy požádat o přeřazení do jiné kategorie. Přeřazení klienta z kategorie drobných zákazníků může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému (ten je účelem obdobný Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry) a znamená omezení nebo zánik některých povinností obchodníka s cennými papíry vůči drobným zákazníkům.

Kategorie investičních služeb

MiFID také upravuje poskytování investičních služeb a dělí je do tří kategorií: Expobank CZ a.s. zašle písemně každému svému zákazníkovi informaci, do které kategorie (drobný zákazník, profesionální zákazník případně způsobilá protistrana) byl zařazen a spolu s touto informací každý zákazník obdrží i novou smlouvu na poskytování investičních služeb, která již bude zohledňovat nové požadavky plynoucí z MiFIDu. Více informací o povinnostech a výhodách plynoucích z MiFIDu získáte na stránkách České národní banky – MiFID: průvodce spotřebitele – investování do finančních produktů (PDF).